C C C C A+ A A- X

Информация за съда

Районният съд е основен първоинстанционен съд разглеждащ граждански и наказателни дела. На него са подсъдни всички дела освен тези, които са подсъдни на Окръжния съд.

Районният съд се състои от съдии и се ръководи от председател.
Районният съд разглежда делата в състав от един съдия или от един съдия и двама съдебни заседатели.

Председателят на районния съд:
- осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;
- изготвя: годишен доклад за дейността на съда и го представя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад; справки и статистически данни в електронен вид по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет, и ги представя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието; в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към ВСС обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;
- участва в съдебни заседания;
- уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;
- ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;
- назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;
- свиква и ръководи общото събрание на съда;
- организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;
- публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

ПОДСЪДНОСТ

На районния съд са подсъдни всички граждански дела с изключение на тези, които са подсъдни на окръжния съд като първа инстанция.

Председател на РАЙОНЕН СЪД ТРЯВНА: Вяра Петракиева – Велинова

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация