C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

РЪКОВОДСТВО

Пламен Борисов Евгениев

Административен ръководител - Председател на Районен съд - Трявна

етаж 2, стая 6

0677/ 63-555

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

Работно време

 • Етаж: 2 Стая: № 5
 • Tелефон: 0677 / 63 622
 • Работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.
Осъществява осчетоводяването на всички приходи и разходи извършени в процеса на дейността на съда. Извършва счетоводни операции, изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на съда, плащанията във връзка с разходите на съда и възнагражденията на съдиите и служителите, вещите лица, съдебните заседатели и свидетелите.

Главен счетоводител

0677/63-622

АДМИНИСТРАТИВЕН СЕКРЕТАР

Работно време

 • Етаж: 2, Стая: № 8
 • Tелефон: 0677 / 62 018
 • Работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.
Организира, ръководи и контролира работата на помощните звена на съда. Подрежда и съхранява всички документи, постъпващи и изходящи от съда, които не се отнасят до образувани дела . Изпълнява функциите на служител по защита на личните данни. Организира срещите с председателя на съда

Административен секретар

0677/62-018

ДЕЛОВОДСТВО

Работно време

 • Етаж: 2, Стая: № 11
 • Tелефон: 0677 / 63 504
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване
В деловодството се съхраняват всички новообразувани дела, които не са приключили, както и приключилите дела, по които решенията не са влезли в сила и подлежат на обжалване, а също и делата с влезли в сила крайни съдебна актове, които са подготвени за архивиране. В деловодството се подават всички молби, отнасящи се до образуване на нови дела и до намиращите се там дела - молби за отлагане, пренасочване, молби за изпълнение на указания, дадени от съда, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица, молби за издаване на заверени преписи и изпълнителни листове и др. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън деловодството.

Деловодство

0677/63-504

СЪДЕБНИ СЕКРЕТАРИ

Работно време

 • Етаж: 2, Стая: № 13
 • Tелефон: 0677 / 62 254;
 • Работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.
 • В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.
В канцеларията се съхраняват насрочените дела и се получава информация свързана с тях.

Съдебни секретари

0677/62-254

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Работно време

 • Етаж: 1, Стая: № 1
 • Tелефон: 0677 / 62 396
 • Работно време с граждани: от 8.30 ч. до 12.00 ч. и от 12.30 ч. до 17.00 ч.
Образува и съхранява изпълнителните дела. Прави справки по всяко дело за: страни, насрочване, приключване, предмет и съдържание на съдебните книжа и актове. Това става срещу представяне на адвокатска карта, документ за самоличност, който да удостовери, че сте страна по делото или пълномощно от страна по делото. Тук се подават всички молби, отнасящи се до намиращите се в канцеларията дела – молби за отлагане и пренасочване, молби за спиране и прекратяване на производство, представяне на квитанции за платени държавни такси, становища, заключения на вещи лица и други документи свързани с образуването на изпълнителните дела. Делата не се дават на граждани и адвокати за изнасяне извън съдебно-изпълнителното деловодство.

Служба по вписванията

0677/62-355

Христо Сергеев Христов

Държавен съдебен изпълнител

0677/ 62-396

БЮРО "СЪДИМОСТ"

Работно време

 • Етаж: 2, Стая: № 11
 • Tелефон: 0677 / 63 504
 • Работно време: от 8.30 ч. до 17.00 часа без прекъсване.

Бюро съдимост при Районен съд - Трявна издава свидетелства за съдимост и справки за съдимост.

Необходими документи за издаване на Свидетелство за съдимост:

1.Заявление по образец - намира са на гишето или да изтеглите от тук . Заявлението по образец може да се подаде:

◾Лично;

◾Чрез родител, дете, брат/сестра, съпруг – в този случай се прилага изрично писмено пълномощно;

◾Чрез упълномощено лице (извън изброените преди това) – в този случай се прилага изрично нотариално заверено пълномощно.

2.Лична карта - копие от личната карта не е необходимо;

3.Вносна бележка за платена държавна такса в размер на 5 лева. Не се извършват плащания в брой, таксата можете да заплатите:

◾по транзитна сметка на Районен съд - Трявна в Банка ДСК: IBAN BG28 STSA 93 0031 0105 0301, като се посочват трите имена и ЕГН на лицето, за което се иска свидетелство за съдимост;

◾на гише „Бюро съдимост“ чрез ПОС терминал.

Свидетелството за съдимост важи за срок шест месеца от датата на издаването му.

Бюро "Съдимост"

0677/63-504

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация